เงื่อนไขและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษา ดูแล และให้คำแนะนำในเรื่องของผิวพรรณ และการปรับสภาพผิวพรรณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ตรงกับความต้องการหรือความพึงพอใจของท่าน บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อยู่ที่ 50/234 -275 หมู่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (บริษัทฯ) จำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่านเอาไว้เพื่อปฏิบัติตามสัญญาในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์

 การตกลงทำการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือสมัครเข้าใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ถือว่าลูกค้ายอมรับว่าได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ฉบับนี้มีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมาย

1. เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ของบริษัท ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายอันพึงต้องปฏิบัติตาม

2. คำจำกัดความ “ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์” หมายถึง บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือชื่ออื่นใดอันหมายถึงผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์นี้ “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เข้าถึง เข้าใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ บริการผ่านทางระบบออนไลน์ หรือเว็บไซต์ ของบริษัท “เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์” หมายถึง ข้อตกลง ข้อกำหนด ข้อสัญญา หรือชื่ออื่นใดที่มีลักษณะแบบเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย “การให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์” หมายถึง การให้บริการรักษา ดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องของผิวพรรณ และการปรับสภาพผิวพรรณ ผ่านทางระบบออนไลน์ “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้า หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากลูกค้าให้กระทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางบริษัทฯ ในทุกช่องทาง “ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว “ตัวแทน” หมายถึง บุคคลและหรือนิติบุคคลใดก็ตาม หรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเดียวกัน ที่ได้รับอนุญาตและหรือได้รับแต่งตั้งให้สามารถนำระบบทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทฯ ไปใช้

3. การซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ของลูกค้านั้น ลูกค้าต้องเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆของลูกค้าทั้งหมดก่อน

4. การซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือสมัครใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อเข้าใช้บริการ การยอมรับเงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ถือว่าลูกค้ายอมรับ ว่าได้อ่านและเข้าใจ พร้อมทั้งตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและหรือข้อบังคับอื่นใดแล้วแต่กรณี

5. ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการแก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือสมัครใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ในบางกรณีบริษัทฯ อาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลต่างๆ และลูกค้ายอมรับที่ต้องปฏิบัติตามคำร้องขอ

6. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำเข้าและหรือส่งออกซึ่งข้อมูลใดๆ และหรือเอกสารใดๆ เข้ามาโดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟท์แวร์ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย

7. ลูกค้าต้องไม่พยายามหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำผิดใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

8. บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ และนโยบายความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

9. บริษัทจะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นเพื่อการกระทำการตามที่กฎหมายบังคับ และหรือตามคำสั่งหรือหมายของศาล หรือเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นต้น

10. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนด สัญญา และหรือชื่ออื่นใดอันมีความหมายเช่นเดียวกัน ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

 บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบกิจการภายใต้แบรนด์ แพนคอสเมติก คลินดา ไมนัส-ซัน เนเจอร์บาลานซ์ อีชี่ โปรเดิร์ม ไบโอ-ออยล์ แพนเดอร์มาแคร์ อิลีเซ่ นีโอสตราตา (“เรา” หรือ “บริษัทฯ”) มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับใช้ดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับ จะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนนั้น บริษัทฯ จัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ รูปถ่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับดูแล การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงความพึงพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนาและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และบริการ

สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาทหรือตามที่ได้รับอนุญาต หรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทฯ ต้องได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด

ซึ่งบริษัทฯ จะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่บริษัทฯ เท่านั้น ได้แก่

1. เพื่อนำเสนอข่าวสาร บทความที่เป็นประโยชน์ หรือรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ

2. เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รายการส่งเสริมการขายและธุรกิจพันธมิตร

3. สำรวจความพึงพอใจ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ

4. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ ของบริษัทฯ

ระยะเวลาในการเก็บ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น และเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สิ้นสุดระยะเวลา หรือครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที ท่านสามารถตรวจสอบเนื้อหาระยะเวลาในการจัดเก็บได้ที่เนื้อหาในส่วนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่น เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์ แพนราชเทวีกรุ๊ป หรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน

2. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

3. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

4. สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น 

5. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้

6. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม

ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ซึ่งท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ [แยก email เฉพาะเรื่องนี้เป็น dpo@panrcgroup.com]

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มประวัติลูกค้าใหม่ หรือที่ท่านได้ให้ไว้ในระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือสมัครใช้บริการผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาฐานในการประมวลผลการเปิดเผยข้อมูล
ใช้ในการระบุตัวตน และสำหรับการติดต่อ เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ การจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ชื่อ-นามสกุล, เพศ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ข้อมูลการชำระเงิน, การรับบริการ, ประวัติการซื้อสินค้า- ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี
ฐานสัญญา, ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์ แพนราชเทวีกรุ๊ป , บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พาร์ทเนอร์, ผู้รับจ้าง
ใช้ในการวิเคราะห์ การประมวลผลอัตโนมัติ, การวางแผนทางการตลาด, กิจกรรมทางการตลาด, การส่งเสริมการขาย, การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ, การตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนประวัติการรักษา และการรับบริการ, ประวัติการซื้อสินค้า, วันเกิด, เพศ, สถานภาพ, จำนวนบุตร, ระดับการศึกษา, รายได้, ช่องทางที่รู้จักแพนราชเทวีกรุ๊ป- ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
- หากท่านไม่ได้เข้ารับการบริการหรือซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจะถูกเก็บต่อไปอีก 10 ปี
ฐานความยินยอมบริษัทที่อยู่ภายใต้แบรนด์แพนราชเทวีกรุ๊ป, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พาร์ทเนอร์ ,ผู้รับจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการณ์ เว้นแต่

1. ได้รับความยินยอมจากท่าน หรือได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว

2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน

สำหรับคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือส่งคำร้องขอใช้สิทธิโดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2793-9999

Email : callcenter@panrcgroup.com

กรณีแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอดำเนินการได้ที่ call center บริษัท แพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริษัทฯ กำหนด

Messenger

CALL CENTER 0-2793-9999

© 2012 PAN RAJADHEVEE GROUP.
ALL RIGHT RESERVED.